1/3

SHARIFZADEH RESIDENCE.

Yankee Point Drive. Carmel, CA